Altijd een snelle levering
Professioneel advies & garantie
Whitelabel-verzending mogelijk
Grote voorraad


Algemene Voorwaarden DSIT B.V.

Definities

DSIT B.V.: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 58021256 handelend onder de naam DSIT B.V.

Website: de website van DSIT B.V., te raadplegen via www.dsit.nl of andere en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de klant die - al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf - een Overeenkomst aangaat met DSIT B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DSIT B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van DSIT B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn aanvraag, opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding (inkoop)voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor DSIT B.V. nimmer bindend, tenzij deze door DSIT B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van DSIT B.V. afkomstige berichten vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Deze verzendkosten zullen in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DSIT B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van DSIT B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en/of typefouten.
2.4. DSIT B.V. kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor geringe (kleur)afwijkingen, bijvoorbeeld ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van DSIT B.V.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DSIT B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft DSIT B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. DSIT B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien DSIT B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de accountaanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. DSIT B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of DSIT B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat DSIT B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Door DSIT B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 5.2. DSIT B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van DSIT B.V.
5.4. Indien DSIT B.V. de producten niet binnen de gestelde indicatieve termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Indien de vertraging langer duurt dan 30 werkdagen, dan heeft Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Klant is verplicht aan de geleverde producten direct bij ontvangst te inspecteren en de daarbij eventuele zichtbare gebreken binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk bij DSIT B.V., bij gebreke waarvan iedere aanspraak van de Klant komt te vervallen.
5.6. Zodra de te leveren producten op het door Klant opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico aangaande de producten over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. Palletzendingen kunnen op werkdagen vanaf 8:00 uur worden aangeboden. DSIT B.V. is gerechtigd om de werkelijk door haar gemaakte kosten in rekening te brengen bij Klant, indien de transporteur de palletzending niet of pas na lange tijd wachten kan lossen op de afgesproken locatie.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht een op afstand gesloten Overeenkomst met DSIT B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij Overeenkomsten voor

regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft DSIT B.V. een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen

6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan DSIT B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan DSIT B.V. kenbaar te dsit.nl maken dat hij van de aankoop af ziet. DSIT B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

DSIT B.V.
Schuilenburglaan 5a 7604 BJ Almelo

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DSIT B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij DSIT B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag DSIT B.V. wachten met terugbetalen tot DSIT B.V. het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan DSIT B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. DSIT B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is dezeover het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente indien de Klant niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf verschuldigd en is DSIT B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. DSIT B.V. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Klachtenprocedure
8.1. Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van DSIT B.V., dan kan hij bij DSIT B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
8.2. DSIT B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal

DSIT B.V. binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
8.3. Indien DSIT B.V. de klacht gegrond acht, wordt – ter hare keuze – het product van Klant hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. DSIT B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. DSIT B.V. is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Klant de vervaardigde Producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
9.2. DSIT B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade:
(i) indien deze schade valt onder een eventuele verzekering en dan tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel;
(ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar zijde.
9.3. Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) een verzekering c.q. een verzekering die niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van DSIT B.V., dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,- of (indien de koopsom van de aangeschafte producten lager is dan voornoemd bedrag) de koopsom uit de Overeenkomst.
9.4. DSIT B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende partijen en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die DSIT B.V. in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
9.5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Klant jegens DSIT B.V. heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Klant hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door DSIT B.V. te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan iedere (rechts)vordering komt te vervallen.
9.6. DSIT B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Klant aan haar ter beschikking zijn gesteld. Klant zal voor een deugdelijke verzekering zorg dragen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. De door DSIT B.V. geleverde (of nog te leveren) producten blijven eigendom van DSIT B.V., totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DSIT B.V. uit hoofde van enige met DSIT B.V. gesloten overeenkomst tot het leveren van producten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Klant is in dit kader verplicht voor zorgvuldige bewaring van de geleverde zaken zorg te dragen.
10.2. Zolang Klant nog geen eigenaar van de producten is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DSIT B.V. niet gerechtigd de producten te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de producten te beschikken, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
10.3. In het geval Klant zijn verplichtingen, tot zekerheid waarvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens DSIT B.V. niet nakomt, is DSIT B.V. gerechtigd om de geleverde producten bij Klant of derden die de producten voor Klant houden weg te (doen) halen, waartoe de Klant of derden alle medewerking zal/zullen verlenen.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. DSIT B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy policy.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht is DSIT B.V. gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Klant (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Klant recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings- ) verplichtingen van Klant ter zake van het reeds door DSIT B.V. uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

12.2. Onder overmacht worden begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop DSIT B.V. geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan schuld van DSIT B.V., noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van DSIT B.V. komen. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend: bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van personeel van DSIT B.V., storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek, brand, pandemieën, explosies, molest, oorlogen, overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van derden (waaronder toeleveranciers) die - al dan niet op verzoek van DSIT B.V.- bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, bedrijfsstoring, staking, faillissement, surseance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van DSIT B.V. in de meest ruime zin van het woord.

12.3. Indien DSIT B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is DSIT B.V. bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overig
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar DSIT B.V. gevestigd is.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.